Op de Punkt

Léif Awunner aus der Gemeng Kielen, den op de Punkt vun eiser Sektioun ass do. Dir hutt en an desen Deeg an aerer Breifkescht
Eng flott Lecture a léif Gréiss vun der CSV Sektioun Kielen