Wahlprogramm 2017

 

Fir d’CSV Kielen steet de Bierger am Mëttelpunkt. Mir bauen eis politesch Aktioun dofir op 5 grouss Pilieren op: Wunnen, Kannerbetreiung, Fräizäit, Schaffen an Akafen. Dës Schwéierpunkte sollen esou gutt wéi méiglech anenee gräife fir dem Bierger optimal am Liewensalldaag entgéintzekommen. D’Viraussetzungen heifir sinn eng gutt a sécher Mobilitéit, e sozialt Engagement mat geliefter Integratioun, gesond Finanzen an eng nohalteg Energiepolitik. Dofir sti mer och an Zukunft.

Wahlprogramm 2017