Elo schon ee grousse Merci am Viraus fir äert Vertrauen

Léiw Awunner aus der Kielener Gemeng,

An de leschten Deeg war eis Equipe vill ënnerwee fir eise Wahlprogramm net nemmen ze presentéiren mee dee selwechten och mat den interesséierte Leit duerchzediskutéiren.

Ganz vill Bierger aus der Gemeng waren an eis Versammlungen komm fir nozelauschteren a matzeschwätzen.

Alleguerten Themen aus eisem Wahlprogramm goufen ugeschwat.
Am Mëttelpunkt vun den Diskussiounen stoungen ;

  • Duerfentwecklung a Bauen
  • Stroosseninfrastruktur e.a an der Cité zu Ollem
  • Bezuelbare Wunnraum
  • Verkéiersberouegung op kritesche Plaatzen
  • Schoulinfrastruktur a Kannerbetreiung
  • De Contournement fir Ollem, Kielen a Keespelt mat Ubannung un d’Industriezone Kielen
  • Direktverbindung vum OIlemer Kraizwee un d’Autobunn

Op all des wichteg Punkten huet d’CSV Equipe mat konkrete Virstellungen geäntwert a mir haten konstruktiv Diskussiounen woufir mer iech dankbar sinn.
Mir spieren a wëssen waat der Gemeng Kielen gutt deet.

Elo schon ee grousse Merci am Viraus fir äert Vertrauen

CSV Kielen