Budget 2019

De Budget 2020 am Gemengerot gestëmmt ginn. Et ass ee Projet deen op Nohaltegkeet fousst an den Erausfuerderungen deenen d’Gemeng Kielen sech an den nächste Joren muss stellen gerecht gëtt. Merci alleguerten deenen déi dru geschafft hunn a Merci och alle Kollegen aus dem Schäffen-a Gemengerot fir déi ganz konstruktiv Diskussioun de Moien an de flott Zesummenaarbecht am Joer 2019.

Félix Eischen