Aktualitéit

CSV Neijoerspatt

E gutt gefëllte Sall bei onsem Neijoerspatt vun der CSV-Kielen. Top Ambiance a vill positiv Diskussiounen 🙂 p e flott Joer 2020 🙂

Weider liesen

Budget 2019

De Budget 2020 am Gemengerot gestëmmt ginn. Et ass ee Projet deen op Nohaltegkeet fousst an den Erausfuerderungen deenen d’Gemeng Kielen sech an den nächste Joren muss stellen gerecht gëtt. Merci alleguerten deenen déi dru geschafft hunn a Merci och alle Kollegen aus dem Schäffen-a Gemengerot fir déi ganz konstruktiv Diskussioun de Moien an de flott Zesummenaarbecht am Joer 2019. Félix Eischen

Weider liesen

CSV Nationalkongress

Iwwer 500 Leit hu sech zu Dummeldeng am Alviss Parc Hotel afonnt. Mir si all motivéiert fir den Wahldag vum 14. Oktober👍

Weider liesen

CSV Kielen Generalversammlung

Iwer 60 Leit op onser Generalversammlung 2018 zu Keespelt an der Salle polyvalente mat engem iessen als Ofschloss. Merci dem Laurent Zeimet fir deng flott Ried.

Weider liesen

Elo schon ee grousse Merci am Viraus fir äert Vertrauen

Léiw Awunner aus der Kielener Gemeng, An de leschten Deeg war eis Equipe vill ënnerwee fir eise Wahlprogramm net nemmen ze presentéiren mee dee selwechten och mat den interesséierte Leit duerchzediskutéiren. Ganz vill Bierger aus der Gemeng waren an eis Versammlungen komm fir nozelauschteren a matzeschwätzen. Alleguerten Themen aus eisem Wahlprogramm goufen ugeschwat. Am Mëttelpunkt vun den Diskussiounen ...

Weider liesen

Wahlprogramm 2017

  Fir d’CSV Kielen steet de Bierger am Mëttelpunkt. Mir bauen eis politesch Aktioun dofir op 5 grouss Pilieren op: Wunnen, Kannerbetreiung, Fräizäit, Schaffen an Akafen. Dës Schwéierpunkte sollen esou gutt wéi méiglech anenee gräife fir dem Bierger optimal am Liewensalldaag entgéintzekommen. D’Viraussetzungen heifir sinn eng gutt a sécher Mobilitéit, e sozialt Engagement mat geliefter Integratioun, gesond ...

Weider liesen

Ufro Biergerinitiative Kielen

CSV Kielen ass vun der Biergerinitiative Kielen schrëftlech kontaktéiert gi fir ze wësse wat eis Positioun zu hirem Engagement wier. Mir begréissen et dass et Matbierger ginn, a virun allem och jonk Leit die sech Gedanke maachen iwwert eisen historeschen a virun allem architektonesche Patrimoine. Et muss eis all dru geleeë sinn d’Identitéit vun eisen Dierfer ze erhale resp. un der Entwécklung vun ...

Weider liesen

Op de Punkt

Léif Awunner aus der Gemeng Kielen, den op de Punkt vun eiser Sektioun ass do. Dir hutt en an desen Deeg an aerer Breifkescht Eng flott Lecture a léif Gréiss vun der CSV Sektioun Kielen

Weider liesen