CSJ

Den neien Comité vun der CSJ no der Grenneungsversammlung vum 13. März 2012:

– Natacha KOCH – Presidentin,
– Nadine KRUX – Sekretärin,
– Kevin DOS SANTOS- Keessjee,
– Laurent SCHADECK
– Patrick FISCHBACH