Gemengerot

Buergermeeschter

Felix EISCHEN

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Alter: 56

Schäffen

Romain KOCKELMANN

 • Comité Section CSV: Président
 • Echevin
 • Alter: 61

Gemengeréit

Guy BREDEN

 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité National CSG: Membre
 • Conseil National
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 52

Lucien KOCH

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 69

Guy KOHNEN

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 67