Skip to content

Virstellung vun onsen 13 Kandidaten

CSV KIELEN, eng staark Equipe! Mir stellen ons 13 Knadidaten vir d’Gemengenwalen 2023 vir! Se besteht aus 5 Fraen an 8 Männer.

Beitrag deelen