Skip to content

Félix Eischen

56 Joer – KIELEN
Buergermeeschter
Deputéierten

Natacha Koch

39 Joer – NOUSPELT
Gemengeconseillère
Selbstänneg
Presidentin Sportskommissioun
a Galerie
Member Drëtt Alterskommissioun

Sylvie Pires

39 Joer – KIELEN
Cadre soignant chef
d‘unité en hospitalier
Member Sportskommissioun

Pauline Van Wissen

55 Joer – NOUSPELT
Gemengebeamtin,
Member Sports- a
Finanzkommissioun

Cheryl Binck

32 Joer – KIELEN
Landwirtin & Liewensmëttelproduzentin
zu Kielen, Member
Ëmwelt & Mobilitéitskommissioun

Romain Kockelmann

62 Joer – KEESPELT
Schäffen
President CSV Kielen
President Integratiounskommissioun
Member Kulturkommissioun
a Galerie

Felix Thill

29 Joer – KIELEN
Press & PR bei
Luxembourg
for Tourism
Member Jugend- a
Kulturkommissioun

Guy Breden

52 Joer – KIELEN
Gemengeconseiller
Gemengebeamten Stad
Lëtzebuerg, Ingénieur en informatique,
President Schoulkommissioun
Member Jumelage,
Kultur, Sport an Integratiounskommissioun

Guy Kohnen

68 Joer – NOUSPELT
Gemengeconseiller
Infirmier gradué
President Finanzkommissioun,
Member Drëtt
Alterskommissioun

Filipe Trigo

25 Joer – OLM
Sekretär Kulturkommissioun,
Member
Integratiounskommissioun

Paula Maciel

57 Joer – KIELEN
Pensionéiert
Presidentin Drëtt Alterskommissioun
Member Bautekommissioun
an Integratiounskommissioun

Antonio Martino

53 Joer – KIELEN
Chauffeur à la Cour de
justice de l‘Union
européenne
Member Sport an
Integratiounskommissioun

Kevin Urbing

37 Joer – NOUSPELT
Selbstänneg /
Schräiner, Member
Sportskommissioun